Skolas blogs

10.12.12

Vai tu zini, ko nozīmē Ekoskola?3.c klase
Ar šo jautājumu iesāku stāstu par Salaspils 1. vidusskolu un tik tikko uzsākto Ekoskolas programmas ieviešanu skolā. Pateicoties skolotāju iniciatīvai un skolēnu vēlmei līdzdarboties vides organizēšanā un saglabāšanā, sākot ar 2012. gada septembrī skolā tiek īstenota Vides fonda atbalstītā programma – Ekoskolu programma.

Kas ir Ekoskolu programma? Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar mācību priekšmetiem, veidojot personisko attieksmi un iesaistot apkārtējo sabiedrību. 
Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistījušās vairāk nekā 20 000 skolu no 42 pasaules valstīm. Ekoskolu būtība ir izveidot efektīvu skolas vides pārvaldes sistēmu. Ekoskolas ideja balstās uz septiņiem elementiem:

1) Ekopadome. Salaspils 1. vidusskolas Ekopadome sastāv no skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem.

2) Vides novērtējums. Pirms tiek uzsākti vides aizsardzības pasākumi, ir nepieciešams novērtēt esošo situāciju skolā. Vides esošās situācijas novērtēšanu veic Ekopadomes skolēni, kuri apsekoja situāciju skolā, veicot ierakstus tabulās.

3) Darbības plāns. Pamatojoties uz vides novērtējuma secinājumiem, tiek veidots darbības plāns.

4) Pārraudzība un izvērtēšana. Divas reizes gadā Ekopadome vērtē paveikto un, ja nepieciešams veic korekcijas turpmākajā darbības plānā.

5) Sasaiste ar mācību saturu. Galvenais mērķis – ilgtspējīga attīstība, kas integrēta dažādos mācību priekšmetos.

3.c klase
6) Visas skolas un sabiedrības iesaistīšana. Ikviens skolēns un viņu vecāki, kā arī absolventi tiek aicināti paust savas domas, kā uzlabot esošo situāciju skolā un kā labiekārtot vidi, iesaistot un iesaistoties pilnveides procesā.

7) Vides kodekss. Tas norāda, kādas prioritātes pastāv skolā. Piemēram, rūpējies par tīrību un kārtību.

Kā ik gadu, arī šogad, tika sakopta skolas apkārtne, šoreiz Ekoskolas programmas ietvaros.